Řád TŠB

Řád tenisové školy BREAK

1. Žákem Tenisové Školy BREAK (dále jen TŠ) se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné.

2. Školné se hradí převodem na účet:
Školné je splatné nejpozději do 14 dnů od přihlášení do tenisové školy.

3. Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokynů trenérů. V případě že bude žák hrubě narušovat trénink, může být vyloučen z hodiny bez možnosti náhrady.

5. Žák TŠ je povinen opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv.

6. Za věci odložené v šatnách TŠ neručí. Cenné věci lze dát do úschovy k trenérovi.

7. Žák TŠ nebude úmyslně poškozovat majetek TŠ ani majetek, který má TŠ v užívání a případné vzniklé škody na vlastní náklady odstraní.

8. Skupinový trénink je účtován paušální částkou a jsou v něm zohledněny veškeré státem uznávané svátky a prázdniny.

9. V případě deštivého počasí trénink odpadá. O přerušení tréninku rozhoduje trenér. Je-li odehrána více jak 1/2 tréninku,  trénink se nenahrazuje. V opačném případě bude nahrazena celá hodina v jiném termínu.

10. Náhrady
Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy. Jejich seznam najdete v náhradách .

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
V případě, že se hráč omluvil den předem a důvodem je nemoc, může si trénink nahradit v jiné skupině, pokud se v ní uvolní místo.